Anthony's Hotel & Tavern

Address
  • 202 Brinton Ave
  • Trafford, PA 15085
Phone
  • (412) 372-9754
Website
Anthony's Hotel & Tavern
Anthony's Hotel & Tavern
  • 202 Brinton Ave
  • Trafford, PA 15085